دوکتور عبدالشکور نیازمند

اِنُا لله و اِنُا الیه راجعون


باکمال تأسف اطلاع یافته ایم که دوکتور
عبدالشکور نیازمند اکنون در میان ما
نیست و رضای خداوند ( ج ) درآن
است که او میداند،

نبودن پدر کلان بزرگوارم یک ضایعه
بزرگ محسوب میگردد.

اما هر تو لد را یک آخر است که خودش
یک حکمت الهی میباشد.

از خداوند متعال برای مرحوم عفو و بخشش
و برای بازمانده گانش صبر جمیل میخواهم.

تاریخ وفات ۱۶ اسد ۱۳۹۱ هجری شمسی
مطابق Gregorianisch 06 August 2012


Fatiha
12.08.2012
Ansar Moschee
Waechtersbacher Strasse 95
D-60286 Frankfurt am Main


سکنذر نیازمند